podnikové poradenstvo, zvyšovanie výkonnosti podnikov, riadenie rizík, podpora v oblasti IT, interné procesy, financie, predaj, štúdia uskutočniteľnosti, analýza, náklady, prínos, strategická analýza

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Vladimír Kaštier

Manažér na oddelení podnikového poradenstva, EY

Prácu si našiel na Národných dňoch kariéry, kam ho ako študenta Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave vytiahli spolubývajúci z internátu. Na pohovore hovoril, že je na túto prácu až príliš kreatívny. Presvedčili ho však, že kreativita sa mu v EY zíde a mali pravdu. Žiakom a študentom odkazuje, aby si cielene vyberali náročnejšie témy pri seminárnych, bakalárskych alebo diplomových prácach. Každá minúta vynaloženého snaženia sa im určite vráti či už tým, že sa mnoho naučia, alebo im pomôže pri hľadaní práce.

Oddelenie podnikového poradenstva EY poskytuje služby v oblasti projektového a finančného riadenia, IT poradenstva, zvyšovania výkonnosti podnikov a jednotlivých oddelení a v oblasti organizačných a procesných zmien. V oblasti riadenia rizík sa EY zameriava na interný audit, riadenie finančných a podnikových rizík, bezpečnosť informačných systémov a na procesy a kontrolné mechanizmy v oblasti financií a účtovníctva.